Integreret lønsystem til Dynamics 365 Busines Central

NAV

LESSOR Payroll er et fuldt integreret lønsystem til Microsoft Dynamics 365 Busines Central, hvor logik og genvejstaster er kendt på forhånd fra de øvrige moduler til Microsoft Dynamics 365 Busines Central. LESSOR Payroll kan fungere uafhængigt, men du vil få størst udbytte af det, når det er integreret med øvrige Microsoft Dynamics 365 Busines Central-moduler.

Når du investerer i LESSOR Payroll, får du et sikkert system.

Rollecenter

Rollecentret for lønningsbogholderen giver et samlet overblik over LESSOR Payroll:

Tidsbesparende

Når du bruger LESSOR Payroll første gang, vil du hurtigt bemærke, at alle skærmbilleder, funktionstaster og hjælpefunktioner er opbygget som i resten af Microsoft Dynamics 365 Busines Central.

Et internt lønsystem kan bedre betale sig end en ekstern serviceydelse, og LESSOR Payroll skal sikre, at virksomhedens procedurer er rationelle.

Sikker lønkørsel

LESSOR Payroll sikrer, at alle fortrolige oplysninger bliver i virksomheden, og du har ubegrænsede muligheder for at udføre prøveberegninger, foretage en komplet lønkørsel og fortryde lønkørslen. Du behøver ikke at vente til dagen efter for at se resultatet af din lønkørsel. Du vil altid kunne kontrollere og afstemme lønnen med det samme.

Lønstyring

LESSOR Payroll er et system, som din virksomhed ikke vokser fra i mange år, uanset hvor hurtigt den ændrer form og størrelse og dermed stiller ændrede krav til styringsværktøjerne.

Medarbejderstamdata

Du kan registrere et ubegrænset antal medarbejdere i LESSOR Payroll. Medarbejdere kan registreres efter deres lønnummer eller i den orden, der bruges i virksomheden.

LESSOR Payroll kan håndtere alle aspekter af lønprocessen i både store og små virksomheder. Dette lønsystem gør det muligt for dig at beregne forskellige typer af løn for både fastansat og midlertidigt personale. Det giver umiddelbar adgang til at registrere og ændre alle medarbejderdata fra medarbejderkortet. Det er muligt at få oversigter over både nuværende og tidligere udbetalte lønninger, skatter, pensioner samt konti, som løn og pensioner overføres til.

Medarbejderstamdata kan indtastes manuelt eller kopieres fra et andet medarbejderkort for at spare tid. Derudover er der mulighed for at oprette forskellige medarbejderskabeloner, så du hurtigt kan få registreret de medarbejderstamdata, som kan angives på forhånd. På den måde sikrer du, at du ikke glemmer for eksempel faste løndele for de medarbejdere, der bliver oprettet med den skabelon.

I LESSOR Payroll er der mulighed for at benytte automatiske løndele. Derfor bruges disse løndele ubegrænset til et stort antal medarbejdere. De automatiske løndele udgør en særlig vigtig funktion, da de automatisk er en del af lønberegningerne og ikke kræver nogen indsats fra din side. En automatisk løndel kan for eksempel være skat eller nettoløn. 

Lønregistreringer

LESSOR Payroll gør det muligt at indtaste variable og faste lønregistreringer for hver medarbejder. De faste lønregistreringer kan tastes i en gentagelsesregistrering, således at en medarbejder får den faste løndel med i hver eneste lønkørsel, du bogfører. Gentagelsesregistreringerne omfatter løndele som gage og pension. I gentagelsesregistreringerne kan der indtastes et gentagelsesinterval, for at du kan bestemme, hvor ofte løndelene skal inkluderes i lønnen. Desuden er det muligt at angive første og sidste gang, løndelen skal have indflydelse på medarbejderens løn.

De variable løndele kan registreres i forskellige kladder i systemets fælleslønregistrering, hvor du kan foretage registreringer for flere medarbejdere ad gangen samt kopiere data fra allerede oprettede registreringer. 

Prøveberegninger

I LESSOR Payroll er der en enestående mulighed for at foretage et ubegrænset antal prøveberegninger på et hvilket som helst tidspunkt før den egentlige lønkørsel. 

Prøveberegninger vil vise en beregning af alle de løndele, der skal beregnes i lønperioden, for eksempel gage, overarbejde, afholdelse af ferie, feriepenge, særlige pensioner, skatter og nettoløn.

Før du påbegynder den egentlige lønkørsel, har du mulighed for at se, hvordan lønberegningen ser ud for medarbejderne ved at udskrive beregningen fra lønkørselskortet.

Afvigelseslisten

Rapporten Afvigelsesliste udarbejdes, for at du kan sikre, at alle dine løndata er korrekt opdateret, inden du bogfører lønkørslen for bestemte medarbejdere. Du kan opsætte fem afvigelseskriterier, som du gerne vil se nærmere på i rapporten. Rapportkriterierne kan variere. For eksempel kan du se alle medarbejdere, hvor der er indtastet mere end 74 timer, eller medarbejdere, hvis nettoløn er højere end 10.000 kr.

Lønkørslen

Lønkørslen udgør kernen i LESSOR Payroll. Lønkørslen involverer selve lønafregningen for de berørte medarbejdere inkl. bogføring af poster og overførsel af kladdelinjer i en finanskladde. Efter lønkørslen vil du være i stand til at overføre løn til medarbejdernes bank og udskrive lønsedler og finansrapporter.

Hvis du ønsker at foretage lønkørsler for en bestemt medarbejder eller en udvalgt gruppe, kan du opsætte disse filtre på lønkørselskortet. På den måde opnår du større fleksibilitet og kan fortage lønkørsler uden for den normale lønafregningskørsel. Mangler en enkelt medarbejder eksempelvis at få afregnet kilometerpenge i en lønkørsel, oprettes nemt et ny lønkørselskort, hvor kun udbetalingen af kilometerpengene sker.

Hvis du efter lønkørslen opdager en fejl for en eller flere medarbejdere, har du mulighed for at annullere lønkørslen for den eller de fejlbehæftede medarbejdere. Dette gælder også, hvis der har været en gennemgående fejl i flere lønkørsler. I så fald har du også mulighed for at tilbageføre alle de pågældende lønkørsler for medarbejderne.

Faktisk er det en stor fordel for dig. Som regel gennemføres lønkørsler i store virksomheder under stort tidspres; derfor er muligheden for at rette beregningsfejl af vital betydning. Alle lønudbetalinger og annulleringer posteres i lønposttabeller, lønfinansposttabeller og finanskladder, således at du og dine revisorer selv kan spore de enkelte handlinger.

Alle lønposter, der overføres til Finansmodulet, kan let spores. Dynamics 365 Busines Central har glimrende navigationsfunktioner. Det betyder, at du har fine muligheder for at få en oversigt over de ønskede poster ved et enkelt klik med musen i lønposttabellen eller lønfinansposttabellen.

Integration med Finans

Lønsystemet indeholder talrige fleksible finanskonteringsfaciliteter, og du kan beslutte, hvor bestemte løndele skal bogføres på medarbejder- og afdelingsniveau.

Afdelings- og projektstyring

Hvis dit firma bruger Microsoft Dynamics 365 Busines Central afdelings- eller projektstyringsværktøjer, kan du også få glæde af dem gennem dit lønsystem. Det er altid muligt at tildele løndele til en enkelt medarbejder eller til nogle bestemte medarbejdere, til en bestemt afdeling eller et projekt. Hvad angår afdelings- og projektstyring, er LESSOR Payroll fuldt integreret med de andre moduler i Microsoft Dynamics 365 Busines Central.

Lønoverførsel

LESSOR Payroll understøtter forskellige bankoverførselssystemer, således at der ved dannelse af en fil elektronisk kan overføres betalinger som løn, feriepenge, A-skat og bidrag til sociale ordninger. Det er som standard muligt at få dannet overførelsesfiler i formaterne, som passer til PBS, Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og SDC.

Fraværsregistreringen

Du kan lette ferieplanlægningen ved at bruge fraværsregistreringen i LESSOR Payroll. Du kan nemt taste fremtidig ferie ind i systemet, således at det kan ses, hvad der er planlagt, indtil det bliver bogført i en lønkørsel. Når der indtastes i fraværsregistreringen, beregnes antallet af afholdte feriedage eller faktiske arbejdsdage eller arbejdstimer i den indtastede periode automatisk. Samtidig kan der ses en saldo over restferiedage, da det automatisk tjekkes, om der forsøges afholdt flere feriedage end de opsparede. I dette tilfælde vil medarbejderen automatisk blive trukket i lønnen.

I fraværsregistreringen er det muligt at indtaste alle former for fravær. Hvis du ønsker, at der skal ske en påvirkning af lønnen, kan der på den enkelte fraværskode opsættes de ønskede lønarter. Hvis din virksomhed giver et fast antal ugers ferie pr. år som medarbejderferie, kan ferieregistreringerne for alle medarbejdere indtastes samtidig.

Fraværssystemet omfatter relevante lister og rapportskærmbilleder, hvor det er muligt at se, hvor meget fravær den enkelte medarbejder eller afdeling har.

Feriepengeberegninger

Lønsystemet giver glimrende muligheder for beregninger af feriepenge, uanset om medarbejderne har ferie med eller uden løn. Feriepenge, der i hver lønperiode bliver beregnet og beskattet, kan afregnes kvartalsvist eller årligt. Feriepengene kan indberettes til myndighederne elektronisk eller som en udskrift. Hvis medarbejdere har ferie med løn, kan deres feriepenge også nemt afregnes og beskattes på den sidste lønseddel til medarbejderen, således at de kan se de beløb, der er afregnet til SKAT. Har du feriepengene i virksomheden, er det muligt at udskrive feriekort til medarbejderne på det tidspunkt, der passer dig bedst.

Udbetaling af feriepenge

Hvis virksomheden selv administrerer medarbejdernes feriepenge, er det muligt at foretage udbetalingen af feriepengene ved at indtaste feriedagene i fraværsregistreringen. Dette gælder både ansatte medarbejdere, der har ferie med løn, og fratrådte medarbejdere, som har feriepengene til gode i virksomheden. Derefter kan selve feriepengeudbetalingen ske sammen med den næste almindelige lønkørsel, eller du kan lave en særlig lønkørsel til udbetalingen af feriepengene, og efterfølgende indberette oplysningerne til ACF eller Feriepengeinfo.

Fridage

Hvis du har særlige fridage som for eksempel feriefridage, seniordage eller omsorgsdage, er det muligt at oprette skabeloner, hvor der kan angives forskellige kriterier for, hvad der skal være opfyldt, for at de pågældende fridage opspares.

Andre funktioner

Lønsystemet har en imponerende række af vigtige funktioner. Kontakt os for en demo.

eIndkomst

LESSOR Payroll håndterer indberetning til eIndkomst, der er obligatorisk for alle indberetningspligtige. I LESSOR Payroll kan du danne de filer, du skal bruge til eIndkomst, både til håndtering af eSkattekort og de filer, der efter hver lønkørsel eller mindst én gang om måneden skal indberettes elektronisk til eIndkomst.

Lovgivning

Lønsystemet er altid i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvilket indebærer, at det let kan tilpasses lovændringer. For eksempel kan nye beskatningsbestemmelser vedrørende ferie og pensionsindbetalinger straks gennemføres.

Medarbejderkompensation, -goder og -kreditkort

Det er muligt at registrere det udstyr, som udleveres til medarbejderne. Virksomhedsudstyr, der bruges privat, kan omfatte nøgler, kreditkort, pc'er osv. Skattepligtigt udstyr, for eksempel firmabil og multimedier, falder også ind under denne kategori.

Du kan registrere det udleverede udstyr under forskellige relevante numre. Det kan for eksempel være et telefonnummer, et serienummer eller et bilregistreringsnummer. Hvis det udleverede udstyr er skattepligtigt, er det muligt at registrere udleveret skattepligtigt udstyr og automatisk inkludere det i lønkørslerne. Du kan for eksempel registrere min. og max. skattepligtig værdi af firmabiler på en sådan måde, at et køretøj automatisk falder i værdi, hvis det ikke sælges i løbet af perioden.

Lønsedler via e-mail og e-Boks

Det er muligt at sende lønsedler som PDF-filer til medarbejderne via e-mail og gemme lønsedlerne i databasen som PDF-filer. Derfor kan du altid printe lønsedlen som den så ud, da den blev udleveret til medarbejderen, på trods af senere ændringer i lønarter og adresser.

Du kan også vælge at sende lønsedlerne til e-Boks, så medarbejderne altid har adgang til deres lønsedler hos eBoks.

Rapporter

Det er muligt at sende lønsedler som PDF-filer til medarbejderne via e-mail og gemme lønsedlerne i databasen som PDF-filer. Derfor kan du altid printe lønsedlen som den så ud, da den blev udleveret til medarbejderen, på trods af senere ændringer i lønarter og adresser.

Du kan også vælge at sende lønsedlerne til e-Boks, så medarbejderne altid har adgang til deres lønsedler hos eBoks.

Fordele ved Lessor Payroll

  • Integration til Dynamics 365 Busines Central øger effektiviteten

  • Prøveberegning sikrer korrekt lønudbetaling

  • Gruppering af medarbejdere efter timer og løn

  • Lønsedler pr. e-mail eller til E-boks

  • Integration til komme/gå og fraværsregistrering

  • Overblik over udleverede effekter (telefoner, PC'er etc.)

Vil du vide mere?

Vil du have mere at vide om Integreret lønsystem til Dynamics NAV – for eksempel få præsenteret en demo eller høre, hvad det koster – er du meget velkommen til at udfylde formularen, så ringer vi dig op. 

Afdelinger
location image
Aarhus
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V
Rutevejledning
location image
Kolding
Kokbjerg 29b
6000 Kolding
Rutevejledning
Bliv ringet op
Start en ny supportsag her: